ConsciousLife praktijk voor Massage, Meditatie, Reiki, en Healing
home.jpg

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandeling/workshopovereenkomsten tussen consciouslife en de cliënt of bedrijf.

Artikel 2

Alle behandelingen die in de praktijk uitgevoerd worden dienen in de eerste instantie contant afgerekend te worden.

Mocht er niet contact afgerekend kunnen worden gelden bepaalde algemene voorwaarden (artikel 3t/m9). Voor het volgen van cursussen en workshops krijgt u bij de inschrijving via de mail en per post een bevestiging en de te betalen bedrag.

Artikel 3

Afspraken moeten uiterlijk twee werkdagen voor het tijdstip van aanvang op de afgesproken behandeling, cursus of workshopdatum geannuleerd worden.

De annulering dient telefonisch geschied te worden met duidelijke vermelding van eigen naam datum van de afspraak en de telefoonnummer .Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 2 keer 24 uur voor de afspraak is Consciouslife gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen. Dit geld ook in geval van ziekte. Voor bedrijven en instellingen wordt in acht genomen dat annuleringen 3 weken van aanvang afgesproken workshop/cursusdag geannuleerd wordt.

Voor  bedrijven en instellingen die de bovengenoemde annuleringsperiode niet nakomen wordt 50% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht bij 2 weken voor aanvang, bij 1 week voor aanvang 70% van het afgesproken bedrag en bij alle andere aanvang afspraken na 1  of binnen de week voor het afgesproken datum wordt het hele bedrag van 100% in rekening gebracht

Artikel 4

De door Consciouslife aan de cliënt  gedeclareerde kosten voor de behandeling/ workshop dienen door de cliënt /cursist/bedrijf /instelling binnen 14 dagen na de datum van factuur te zijn betaald.

Artikel 5

Indien de cliënte/ bedrijf/instelling het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, wordt een eerste betalingsherinnering verzonden, kosten 5

De cliënt is i verzuim zonder daartoe een nadere  ingebrekestelling is vereist en Consciouslife kan zonodig rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de cliënt/cursist/bedrijf/ instelling in gebreke blijft aan haar/zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 6

Bij het niet betaling binnen 30 dagen na factuurdatum kan Consciouslife de cliënt/cursist/bedrijf/instelling een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 10,- aan de cliënt/cursist/bedrijf/instelling in rekening gebracht

Artikel 7

Voldoet de cliënt/cursist/bedrijf/instelling binnen 14 dagen na de datum van de tweede betalingsherinnering niet aan zijn/haar  verplichting dan is Consciouslife zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 8

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt/cursist/bedrijf/instelling. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgelegd op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van 25,-

Artikel 9

Bij betalingsachterstand is Consciouslife gerechtigd -tenzij de behandeling zich hiertegen verzet -verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan

 

 

PS1 Deze betalingsvoorwaarden staan duidelijk vermeld op de website www.consciouslife.nl

onder het kopje algemene voorwaarden.

PS2 Deze betalingsvoorwaarden worden u bij het eerste gesprek overhandigd,

waarvoor u

tekent.

PS3 Er wordt voor mijn eigen administratie een dossier van u bijgehouden waar u

altijd kan vragen voor inzage.

PS4 Consciouslife hanteert een geheimhouding code en zal niet zonder uw

toestemming informatie doorgeven aan derden (ook geen e-mail adres,telefoon

of mobiele nummer)

Mocht dit moeten gebeuren zal ten alle tijden een ondertekende verklaring van u

naar ons afgegeven moeten worden.

 Gratis meditatie

* verplicht veld